هاست سی پنل حرفه ای

لذت سرعت و امنیت با پرنیان هاست

Cpanel-1
 • 1024 مگابایت
  فضای هاست
 • نامحدود میباشد
  پهنای هاست
 • آلمان
  سرور هاست
 • نامحدود
  تعداد ftp
 • نامحدود میباشد
  تعداد اد دامین
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
Cpanel-2
 • 2048 مگابایت
  فضای هاست
 • نامحدود میباشد
  پهنای هاست
 • آلمان
  سرور هاست
 • نامحدود
  تعداد ftp
 • نامحدود میباشد
  تعداد اد دامین
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
Cpanel-3
 • 3072 مگابایت
  فضای هاست
 • نامحدود میباشد
  پهنای هاست
 • آلمان
  سرور هاست
 • نامحدود
  تعداد ftp
 • نامحدود میباشد
  تعداد اد دامین
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
Cpanel-4
 • 4096 مگابایت
  فضای هاست
 • نامحدود میباشد
  پهنای هاست
 • آلمان
  سرور هاست
 • نامحدود
  تعداد ftp
 • نامحدود میباشد
  تعداد اد دامین
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
Cpanel-5
 • 5120 مگابایت
  فضای هاست
 • نامحدود میباشد
  پهنای هاست
 • آلمان
  سرور هاست
 • نامحدود
  تعداد ftp
 • نامحدود میباشد
  تعداد اد دامین
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
Cpanel-1.5
 • 512 مگابایت
  فضای هاست
 • نامحدود میباشد
  پهنای هاست
 • آلمان
  سرور هاست
 • نامحدود
  تعداد ftp
 • نامحدود میباشد
  تعداد اد دامین
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین