هاست لینوکس معمولی

 • PLN 1

  • 200MB فضای میزبانی
  • آلمان محل سرور
  • نامحدود تعداد ftp
 • PLN 2

  • 512MB فضای میزبانی
  • آلمان محل سرور
  • نامحدود تعداد ftp
 • PLN 3

  • 1 گیگابایت
   فضای میزبانی
  • آلمان
   محل سرور
  • نامحدود
   تعداد ftp
 • PLN 4

  • 2 گیگابایت
   فضای میزبانی
  • آلمان
   محل سرور
  • نامحدود
   تعداد ftp
 • PLN 5

  • 3 گیگابایت فضای میزبانی
  • آلمان محل سرور
  • نامحدود تعداد ftp
 • PLN 6

  • 5 گیگابایت فضای میزبانی
  • آلمان محل سرور
  • نامحدود تعداد ftp