پس زمینه متحرک – شش ضلعی پراکنده با js , css , html

حامد محمدیحامد محمدی
569 بازدید
[cdb_box_content]

سلام خدمت کابران عزیز وبسایت پرنیان طرح

در این مقاله برای شما یک پس زمینه بسیار حرفه ای و جذاب رو آماده کردم که با کلیک بر روی صفحه شیش ضلعی ها بصورت جذابی روشن و خاموش میشوند.

از آنجایی که امروزه کاربران به زیبایی صفحات و حرفه ای بودن آن ها اهمیت بسیار زیادی میدهند شما طراحان وب عزیز نیز بایستی این امر را مورد توجه قرار دهید.

به همین منظور امروز در این مقاله برای شما یک پس زمینه بسیار حرفه ای و واکنشگرا نسبت به کلیک موس را اماده کردم ام.

دمو نمایشی این پس زمینه حرفه ای :

پس زمینه فوق با سه زبان hml و js و  css ساخته شده است که بصورت جداگانه در زیر هر سه کد را برای برنامه نویسان عزیز قرار میدهم :

 

بخش html کد ها :

[php]

<div id=”jsi-hex-container” class=”container”></div>

[/php]

بخش css کد ها :

[php]

html, body{
width: 100%;
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
overflow: hidden;
}
.container{
width: 100%;
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
background-color: #000000;
}

[/php]

بخش js کد ها :

[php]

var RENDERER = {
RESIZE_INTERVAL : 30,
RADIUS : 25,
RATE : 0.98,

init : function(){
this.setParameters();
this.setup();
this.reconstructMethods();
this.bindEvent();
this.render();
},
setParameters : function(){
this.$window = $(window);
this.$container = $(‘#jsi-hex-container’);
this.$canvas = $(‘<canvas />’);
this.context = this.$canvas.appendTo(this.$container).get(0).getContext(‘2d’);
this.hexagons = [];
this.resizeIds = [];
},
setup : function(){
this.hexagons.length = 0;
this.resizeIds.length = 0;
this.width = this.$container.width();
this.height = this.$container.height();
this.$canvas.attr({width : this.width, height : this.height});
this.createHexagons();
},
getRandomValue : function(min, max){
return min + (max – min) * Math.random() | 0;
},
createHexagons : function(){
this.radius = this.RADIUS * this.RATE;
this.vertices = [];

for(var i = 0; i < 6; i++){
this.vertices.push({x : this.radius * Math.sin(Math.PI / 3 * i), y : -this.radius * Math.cos(Math.PI / 3 * i)});
}
this.vertices.push(this.vertices[0]);
this.hexWidth = this.RADIUS * Math.cos(Math.PI / 6) * 2;
this.hexHeight = this.RADIUS * (2 – Math.sin(Math.PI / 6));

var countX = Math.ceil(this.width / this.hexWidth) + 1,
countY = Math.ceil(this.height / this.hexHeight) + 1,
offsetX = -(countX * this.hexWidth – this.width) / 2,
offsetY = -(countY * this.hexHeight – this.height) / 2;

countX++;

for(var y = 0; y < countY; y++){
for(var x = 0; x < countX; x++){
this.hexagons.push(new HEXAGON(this, offsetX + (x + 0.5) * this.hexWidth – (y % 2 == 1 ? 0 : this.hexWidth / 2), offsetY + (y + 0.5) * this.hexHeight));
}
}
for(var y = 0; y < countY; y++){
for(var x = 0; x < countX; x++){
var hexagon = this.hexagons[y * countX + x];

if(x < countX – 1){
hexagon.neighbors[0] = this.hexagons[y * countX + x + 1];
}
if((x < countX – 1 || y % 2 == 0) && y < countY – 1){
hexagon.neighbors[1] = this.hexagons[(y + 1) * countX + x + (y % 2 == 1 ? 1 : 0)];
}
if((x > 0 || y % 2 == 1) && y < countY – 1){
hexagon.neighbors[2] = this.hexagons[(y + 1) * countX + x + (y % 2 == 1 ? 0 : -1)];
}
if(x > 0){
hexagon.neighbors[3] = this.hexagons[y * countX + x – 1];
}
if((x > 0 || y % 2 == 1) && y > 0){
hexagon.neighbors[4] = this.hexagons[(y – 1) * countX + x + (y % 2 == 1 ? 0 : -1)];
}
if((x < countX – 1 || y % 2 == 0) && y > 0){
hexagon.neighbors[5] = this.hexagons[(y – 1) * countX + x + (y % 2 == 1 ? 1 : 0)];
}
}
}
this.hexagons[this.getRandomValue(0, this.hexagons.length – 1)].select();
},
watchWindowSize : function(){
while(this.resizeIds.length > 0){
clearTimeout(this.resizeIds.pop());
}
this.tmpWidth = this.$window.width();
this.tmpHeight = this.$window.height();
this.resizeIds.push(setTimeout(this.jdugeToStopResize, this.RESIZE_INTERVAL));
},
jdugeToStopResize : function(){
var width = this.$window.width(),
height = this.$window.height(),
stopped = (width == this.tmpWidth && height == this.tmpHeight);

this.tmpWidth = width;
this.tmpHeight = height;

if(stopped){
this.setup();
}
},
reconstructMethods : function(){
this.selectHexagon = this.selectHexagon.bind(this);
this.watchWindowSize = this.watchWindowSize.bind(this);
this.jdugeToStopResize = this.jdugeToStopResize.bind(this);
this.render = this.render.bind(this);
},
selectHexagon : function(event){
var axis = this.getAxis(event);

for(var i = 0, count = this.hexagons.length; i < count; i++){
this.hexagons[i].judge(axis.x, axis.y);
}
},
getAxis : function(event){
var offset = this.$container.offset();
return {x : event.clientX – offset.left + this.$window.scrollLeft(), y : event.clientY – offset.top + this.$window.scrollTop()};
},
bindEvent : function(){
this.$window.on(‘resize’, this.watchWindowSize);
this.$container.on(‘click’, this.selectHexagon);
},
render : function(){
requestAnimationFrame(this.render);

this.context.fillStyle = ‘hsla(210, 70%, 10%, 0.3)’;
this.context.fillRect(0, 0, this.width, this.height);

for(var i = 0, count = this.hexagons.length; i < count; i++){
this.hexagons[i].render(this.context);
}
}
};
var HEXAGON = function(renderer, x, y){
this.renderer = renderer;
this.x = x;
this.y = y;
this.init();
};
HEXAGON.prototype = {
COUNT : {MIN : 5, MAX : 50},
LUMINANCE : {MIN : 10, MAX : 70},

init : function(){
this.selections = [];
this.neighbors = new Array(6);
this.sourceIndices = [];
},
judge : function(x, y){
if(x < this.x – this.renderer.hexWidth / 2 || x > this.x + this.renderer.hexWidth / 2
|| y < this.y – this.renderer.RADIUS || y > this.y + this.renderer.RADIUS
|| y < this.y && Math.abs((x – this.x) / (y – this.y + this.renderer.RADIUS)) > Math.tan(Math.PI / 3)
|| y > this.y && Math.abs((x – this.x) / (y – this.y – this.renderer.RADIUS)) > Math.tan(Math.PI / 3)){
return;
}
this.select();
},
select : function(){
this.hue = this.renderer.getRandomValue(100, 300);
this.selections.push({count : 0, hue : this.hue});
},
relate : function(sourceIndices){
this.sourceIndices.push(sourceIndices);
},
draw : function(context, targets){
for(var i = 0; i < targets.length; i++){
var target = targets[i],
fillLuminance = 0,
strokeLuminance = 0;

if(target.count < this.COUNT.MIN){
fillLuminance = this.LUMINANCE.MIN + (this.LUMINANCE.MAX – this.LUMINANCE.MIN) * Math.pow(Math.sin(Math.PI / 2 * target.count / this.COUNT.MIN), 3);
}else if(target.count < this.COUNT.MAX){
fillLuminance = this.LUMINANCE.MIN + (this.LUMINANCE.MAX – this.LUMINANCE.MIN) * Math.pow(Math.sin(Math.PI / 2 * (1 + (target.count – this.COUNT.MIN) / (this.COUNT.MAX – this.COUNT.MIN))), 3);
}
if(target.count < this.COUNT.MIN * 2){
strokeLuminance = this.LUMINANCE.MIN + (this.LUMINANCE.MAX – this.LUMINANCE.MIN) * 2 * Math.sin(Math.PI / 2 * target.count / this.COUNT.MIN / 2);
}else if(target.count < this.COUNT.MAX * 2){
strokeLuminance = this.LUMINANCE.MIN + (this.LUMINANCE.MAX – this.LUMINANCE.MIN) * 2 * Math.sin(Math.PI / 2 * (1 + (target.count – this.COUNT.MIN * 2) / (this.COUNT.MAX – this.COUNT.MIN) / 2));
}
context.fillStyle = ‘hsla(‘ + target.hue + ‘, 70%, ‘ + fillLuminance + ‘%, 0.3)’;
context.fill();
context.strokeStyle = ‘hsla(‘ + target.hue + ‘, 70%, ‘ + strokeLuminance + ‘%, 0.3)’;
context.stroke();
}
},
render : function(context){
context.save();
context.globalCompositeOperation = ‘lighter’;
context.translate(this.x, this.y);
context.beginPath();

for(var i = 0, vertices = this.renderer.vertices; i < 6; i++){
context[i == 0 ? ‘moveTo’ : ‘lineTo’](vertices[i].x, vertices[i].y);
}
context.closePath();
context.fillStyle = ‘hsla(210, 70%, ‘ + this.LUMINANCE.MIN + ‘%, 0.3)’;
context.fill();

this.draw(context, this.selections);
this.draw(context, this.sourceIndices);
context.restore();

for(var i = this.selections.length – 1; i >= 0; i–){
var selection = this.selections[i];

if(selection.count == this.COUNT.MIN){
for(var j = 0; j < 6; j++){
if(this.neighbors[j]){
var indices = [];

for(var k = 0; k < 3; k++){
var index = j – 1 + k;
index += 6;
index %= 6;
indices.push(index);
}
this.neighbors[j].relate({indices : indices, hue : this.hue, count : 0});
}
}
}
if(++selection.count == this.COUNT.MAX * 2){
this.selections.splice(i, 1);
}
}
for(var i = this.sourceIndices.length – 1; i >= 0; i–){
var indices = this.sourceIndices[i],
index = indices.indices[this.renderer.getRandomValue(0, 3)];

if(this.neighbors[index] && indices.count == this.COUNT.MIN){
this.neighbors[index].relate({indices : indices.indices, hue : indices.hue, count : 0});
}
if(++indices.count == this.COUNT.MAX * 2){
this.sourceIndices.splice(i, 1);
}
}
}
};
$(function(){
RENDERER.init();
});

[/php]

[cdb_course_lessons title=”دانلود کامل این پروژه”][cdb_course_lesson icon=”fa fa-download” badge=”attachments” title=”دانلود پس زمینه حرفه ای واکنش گرا” subtitle=”این فایل شامل تمامی فایل ها و کد های فوق بصورت کامل می باشد.”]دانلود فایل

برای دانلود اینجا کلیک کنید[/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/cdb_box_content]

۵/۵ - (۴ امتیاز)
دسته بندی قالب های html - css
اشتراک گذاری
راه حل صحیح موفقیت این است که اشتیاق شما به پیروزی بیشتر از ترس شما از شکست باشد.”انیشتین“

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت